ALTERNATIVE FREESTIVAL ONLINE CUP

Regulamin turnieju internetowego „Alternative Freestival Online Cup” organizowany przez Stowarzyszenie Street Games Grodzisk Mazowiecki dla zawodników sportu Freestyle Football.
SĘDZIOWIE: 1.ROCCO 2.LUCA 3.TOM FOLAN
OSOBY NADZORUJĄCE: Dawid Biegun, Damian Gawrych
Styl dla konkursu : AIR
WARUNKIEM UDZIAŁU W TURNIEJU JEST REJESTRACJA NA STRONIE http://freestival.pl/.
Intro(musi posiadać każdy z filmów) : https://www.sendspace.com/file/ub8kgr
Postanowienia ogólne
§1
1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady i warunki udziału w Turnieju video „ Alternative Freestival Online Challenge” , zwanego dalej „Turniejem”
2. Inicjatorem i głównym organizatorem Turnieju jest Stowarzyszenie Street Games z siedzibą w Jaktorów-Kolonia Ul. Gen. Kleeberga 4, 96-313 Jaktorów, wpisany do Krajowego Rejestru Urzędów Podmiotów Gospodarki Narodowej pod numerem Regon 362607718 zwany dalej „Organizatorem”.
3. Turniej realizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Turniej nie jest grą losową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19
listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dziennik Ustaw z 2009 r., Nr 201 poz. 1540)
Cele konkursu
§2
Celem Turnieju w szczególności jest:
1) promowanie zdrowego i aktywnego trybu życia;
2) wyróżnienie zrealizowanych zadań i projektów przez organizatora ;
3) ożywienie działalności sportowej oraz aktywizację uczestników Freestival Street Games 2017;
4) zachęcenie sportowców do czynnego udziału w ruchu konkursowym;
5) otwarcie dialogu między sportowcami;
6) wymiana doświadczeń i nawiązanie współpracy między zawodnikami;
7) promocję Organizatora oraz Sponsorów konkursu jako organów wspierającego działalność sportową.
Warunki udziału
§3
W Turnieju mogą brać udział wyłącznie uczestnicy turnieju Freestival Street Games 2017:
1) posiadają kartę zawodnika #FSG i są zarejestrowani w udziale w konkursie;
Warunki Turnieju i technika wykonania projektu
§ 4
1. Turniej polega na prezentacji swoich umiejętności w poszczególnych jego etapach, na zasadzie „filmu”.
2. Film musi być oryginalny, wykonany specjalnie na potrzeby turnieju.
3. Filmy zgłaszane do Turnieju nie mogą być wcześniej publikowane w Internecie lub w innym medium oraz nie mogą być przedstawiane w żadnym innym konkursie/turnieju.
4. Uczestnik udostępnia film na swoim kanale YouTube i Facebook przed upływem terminów podanych w §7 ust.1. Poprawny podpis filmu YouTube: imię i nazwisko lub pseudonim, nazwę turnieju: ALTERNATIVE FREESTIVAL ONLINE CUP, etap. Facebook: użycie #FSG2017ONLINE #Freestival #AlternativeSoccer #StreetGames wymienienie w §1 ust.1,2,3
§ 5
1. Film może być zrealizowany dowolną techniką.
2. Zgłoszony film nie może trwać dłużej niż 1 minuta 10 sekund. Nie ustala się czasu minimalnego.
3. Film musi spełniać następujące wymagania techniczne:
1) rozdzielczość nie mniejsza niż 720×576 – zalecana 1280×720;
2) kodowanie wideo Mpeg-2, Mpeg-4, wmv9. Pliki o rozszerzeniach mp4 lub wmv.
3) Jego wielkość nie może przekroczyć 2 GB
4) Ulokowanie VIDEO PROMOCYJNEGO od
a) Freestival -Organizator
b) AlternativeSoccer- Sponsor Konkursu
c) Street Games – Partner
d) Stylers – Partner
§ 6
Do konkursu nie będą dopuszczane filmy, których treść:
1) narusza godność ludzką;
2) jest sprzeczna z prawem polskim i międzynarodowym;
3) wzywa do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej;
4) propaguje używki lub przemoc;
5) rani przekonania religijne czy polityczne;
6) może mieć negatywny wpływ na wizerunek Organizatora i Sponsorów;
7) jest uznawana powszechnie za naganną moralnie, społecznie niewłaściwą i naruszającą
zasady współżycia społecznego;
8) jest obciążona prawami osób trzecich, w tym prawem autorskim;
9) przedstawia ofertę komercyjną lub jest reklamą instytucji/firmy;
10) zagraża fizycznemu, psychicznemu lub moralnemu rozwojowi małoletnich;
11) zawiera wulgaryzmy, słowa niedopuszczalne.
Zgłoszenie filmu
§ 7
1.Film wraz z wypełnionym formularzem należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia:
1 Etap Kwalifikacje do dnia 28 maja 2017.Filmy dodane po tym terminie nie będą uwzględniane.
2 Etap TOP32 do dnia 11 czerwca 2017.Filmy dodane po tym terminie nie będą uwzględniane.
3 Etap TOP16 do dnia 25 czerwca 2017.Filmy dodane po tym terminie nie będą uwzględniane.
4 Etap TOP4 do dnia 4 lipca 2017. Filmy dodane po tym terminie nie będą uwzględniane.
2. Wzór formularza, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
3. Osoby zgłaszające film zobowiązują się do poprawnego oraz zgodnego ze stanem rzeczywistym wypełnienia formularza.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z wprowadzenia do formularza błędnych danych.
5. Zgłoszenie filmu jest bezpłatne. Głosowanie pituła konkursu
§ 8
1. Nad prawidłowością funkcjonowania Konkursu sprawuje nadzór Sędziów Turnieju, zwana
dalej „Sędziami”.
2. Sędziowie dokonuje oceny przesłanych zgłoszeń pod względem formalnym i merytorycznym.
3. Kapituła odrzuca zgłoszenie, które nie spełnia wymogów formalnych, a w szczególności:
1) zostało złożone na innym formularzu niż ten, o którym mowa w §7 ust. 2;
2) zawiera istotne braki w poszczególnych punktach formularza, uniemożliwiające Sędziom
ocenę formalną.
4. Sędziowie odrzucą zgłoszenie zawierające treści, o których mowa w §6.
5. Obsadę sędziowską tworzą zawodnicy wybrani przez współorganizatora turnieju markę Alternative Soccer.
6. Obrady Sędziów są niejawne.
7. Wszystkie nadesłane zgłoszenia spełniające warunki Turnieju biorą udział w głosowaniu,
§9
1. Spośród przesłanych filmów, wyboru zwycięzcy dokonuje się w formie głosowania przez sędziów. Filmy będą dostępne również do wglądu dla obserwatorów turnieju na stronie organizatorów i sponsorów.
2. Głosowanie, o którym mowa w ust. 1, odbywa się w okresie w terminach:
A.1 Etap OPEN od dnia 28 maja do 31 maja 2017. Oceniane są wszystkie filmy biorące udział w konkursie. Głosy oddane po tym terminie nie będą uwzględniane.
B. 2 Etap TOP32 od dnia 12 czerwca do 15 czerwca 2017.Oceniane są wszystkie filmy biorące udział w konkursie. Głosy oddane po tym terminie nie będą uwzględniane.
C. 3 Etap TOP16 od dnia 26 czerwca do 27 czerwca 2017. Oceniane są wszystkie filmy biorące udział w konkursie. Głosy oddane po tym terminie nie będą uwzględniane.
D. 4 Etap TOP4 od dnia 5 lipca do 9 lipca 2017.
Wyniki konkursu § 10
1. Ogłoszenie wyników glosowania następuje na wydarzeniu Freestival Street Games 2017 w Grodzisku Mazowieckim
2. Wyniki Konkursu są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
3. Zwycięzca turnieju otrzymuje dyplom potwierdzający zwycięstwo oraz udział w turnieju.
4. Zwycięzca turnieju zostanie dodatkowo nagrodzony nagrodami rzeczowymi w wysokości 500zł.
§ 11
1. Kwestie nieuregulowane w Regulaminie oraz wszelkie wątpliwości interpretacyjne związane
ze stosowaniem Regulaminu rozstrzygane są przez Sędziów.
2. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w Regulaminie.
3. Regulamin oraz zmiany w Regulaminie podlegają ogłoszeniu na stronie internetowej
Organizatora.
4. Zgłoszenie filmu do Turnieju oznacza zobowiązanie się do przestrzegania wszelkich innych ustaleń dokonanych między uczestnikiem a Organizatorem.
5. Zgłoszenie filmu do Turnieju oznacza, że uczestnik zapoznał się z treścią Regulaminu oraz
akceptuje jego postanowienia.
6. Zgłoszenie filmu do Turnieju, jest równoznaczne z oświadczeniem uczestnika stanowiącym,
że jest wyłącznym autorem i właścicielem autorskich praw majątkowych i pokrewnych do
zgłoszonego filmu.
7. Zgłoszenie filmu do Turnieju, jest równoznaczne z oświadczeniem uczestnika stanowiącym,
że nie narusza praw osób trzecich, ani bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, zaś
prawa majątkowe i prawa pokrewne do zgłoszonego filmu, nie zostały w żaden sposób
obciążone jakimikolwiek prawami na rzecz osób trzecich.
8. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania Turnieju w każdym momencie jego
trwania, bez podania przyczyny.
9. Zgłoszenie filmu do Turnieju jest równoznaczne z wyrażeniem przez uczestnika zgody na
wykorzystanie filmu, jego publikowanie i reprodukowanie bez wypłacenia honorariów
autorskich.
10. Zgłoszenie filmu do Turnieju jest równoznaczne z wyrażeniem przez uczestnika zgody na
przetwarzanie przez Organizatora jego danych osobowych na potrzeby Konkursu zgodnie
z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity: Dz. U.
z 2014r., Nr 0, poz. 1182 z późn. zm.).

Kontakt

Masz pytanie? Czekamy na Twój kontakt!

[email protected]
Top